Markedsåbning

Elliberaliseringen har i en årrække været på vej i de nordiske lande – og den danske regering har erkendt behovet for, at det danske elmarked også blev frit. Dermed menes, at alle netkunder over en årrække vil kunne købe den frie markedsel hos en af de mange el-leverandører på markedet.

Det har ført frem til en etapevis markedsåbning, der blev påbegyndt i 2000, og hvor sidste etape blev sat i værk fra 1. januar 2003. Herefter vil samtlige elkunder i Danmark – uanset forbrugsstørrelse – få frit leverandørvalg på køb af den frie markedsdel.

Som elkunde køber man to slags el – dels den miljøvenlige el, dels den frie markedsel.

 

Miljøvenlig el

Den miljøvenlige el er produceret på vindmøller og decentrale kraftvarmeværker. Producenter af den miljøvenlige el har ret til at levere el til elnettet, og alle elkunder er pålagt at aftage den miljøvenlige el som et led i de energipolitiske mål om at nedbringe CO2-udledningen. I 2002 er alle kunder i Jylland og på Fyn pålagt at aftage ca. 45% af deres årlige elforbrug som miljøvenlig el (prioriteret el).

 

Fri markedsel

Markedsel udgør den resterende del af energiforbruget, og det er altså kun denne del, som elkunderne fra 1. januar 2003 kan købe frit.

Fri markedsel for boligkunder udgør kun ca. 7% af den samlede elpris.

Den del af energien, der kan handles på det frie elmarked, er markedsel, og for en boligkunde udgør markedsel kun de nævnte ca. 7%, mens de resterende 93% af den samlede elpris vedrører:

  • Betaling for transport af el gennem nettet (nettariffen)
  • Stats- og miljøafgifter (elafgift, eldistributionsafgift, PSO og moms)
  • Miljøvenlig el (prioriteret produktion fra vindmøller m.v., som afregnes – til lovbestemt pris)
  • Disse ca. 93% af elprisen er ens – uanset valg af leverandør

 

Gevinst ved at handle markedsel

Da det kun er de ca. 7% af elprisen, der kan handles på det frie elmarked, betyder det, at gevinsten ved at handle markedsel er meget begrænset.

For en boligkunde med et elforbrug på 4.500 kWh, svarende til en årlig elregning på ca. 6.500 kr., vil man maksimalt kunne opnå en besparelse på 50-70 kr. årligt. Dette svarer til en besparelse på ca. 1,0 øre/kWh.

 

Fri markedsel for erhvervskunder

Da erhvervs- og industrikunder får refunderet hovedparten af de betalte afgifter og moms, vil markedsel have en væsentlig større andel af den samlede elpris – typisk ca. 25%.

Besparelsen ved at købe markedsel på det frie elmarked ligger på ca. 1-2 øre/kWh, men afhænger af forbrugets størrelse og evt. forbrugsmønstret.

 

Hvordan vælger jeg leverandør?

Ønsker du IKKE at skifte elleverandør skal du IKKE foretage dig noget. Din elleverance – prioritet el og markedsel – bliver leveret uændret fra den nuværende elleverandør på en samlet faktura, som dækker det hele.

Ønsker du at SKIFTE elleverandør skal du kontakte den ny elleverandør og formidle en aftale. Den ny elleverandør tager sig af det praktiske ved leverandørskiftet, som typisk tager 1-2 måneder. Vælger du at købe markedsel hos en anden leverandør af markedsel betyder det, at du fremover får to elregninger, én på markedsel fra den ny elleverandør og én fra netselskabet på nettarif, afgifter m.v.

Du kan altid vende tilbage til den oprindelige elleverandør.

 

Nye målernumre

For at sikre, at der ikke bliver mulighed for at forveksle en måler i et forsyningsområde med en måler i et andet forsyningsområde, skal alle målere i forbindelse med markedsåbningen tildeles et nyt unikt nummer – et EAN-nummer.

Dette EAN-nummer skal kunden bruge ved ønske om køb af markedsel ved en anden elleverandør.

Hvis du ønsker yderlige oplysninger angående Elmarked 2003 er du velkommen til at kontakte Energi-Hurup på tlf. 97951522