Spareråd

En god varmeøkonomi forudsætter:

  • At varmeinstallationen er korrekt udført
  • At varmeinstallationen er korrekt indstillet
  • At varmen er reguleret rigtigt

Gode råd

1. Foretag regelmæssig kontrol af forbruget.
For eksempel ved en gang om ugen at aflæse varmemåleren

2. Vær opmærksom på returtemperaturen.
Returtemperaturen skal være så lav som mulig for at reducere værkets energiforbrug
og dermed forbedre varmeøkonomien og miljøet.
Afkølingen af fjernvarmevandet aflæses som forskellen mellem frem- og returtemperaturen
(temperaturdifferensen).

3. Kontroller jævnligt rumtemperaturen.
Rumtemperaturen bør højst være:
21 grader C i opholdsrum og 14 – 18 grader C i mindre benyttede rum.

4. Brug alle radiatorer i de enkelte rum.
Man opnår den bedste varmekomfort og afkøling ved at benytte alle radiatorer i de enkelte rum.

Sådan afhjælpes fejl

FEJL

Ingen eller for lidt varme

MULIG ÅRSAG

Luft i anlægget (rislelyde).
Radiatorventil sidder fast.  
Cirkulationspumpe standset (findes ikke på alle anlæg). 
Temperaturregulatoren sidder fast
Trykdifferensregulator indstilles til for lavt drivtryk eller er defekt. 
Tilstoppet snavssamler.

AFHJÆLPNING

Radiatorer udluftes ved luftskruer.
Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres), husk den oprindelige indstilling.   
Kontakt tændes – udskift eventuelt sikringen.
Regulatoren skrues op.
Regulatoren stilles til et større drivtryk, hjælper dette ikke, kontakt da VVS installatør.
Tilstoppet snavssamler Renses af VVS installatør. 

Manglende varmt vand

Koldtvandsforsyningen afbrudt. Forkert indstillet temperatur for varmt vand.
Luft i vandvarmer.
Kalkaflejringer i vandvarmer.

Ventilen bevæges (motioneres) – indstil herefter til en højere værdi.

Udluftes på vandvarmerens luftskrue, hvis en sådan findes.
Vandvarmer renses eller udskiftes af VVS installatør.

Støj, susen

Forkert indstillet differenstryk.

Indstil differenstrykregulatoren til et lavere drivtryk eller lad VVS installatøren gøre det.

Susen

For højt pumpetryk (pumpe findes ikke på alle anlæg)

Indstil cirkulationspumpen på et lavere tryk.  

Rislen

Luft i anlægget.

Radiatorer udluftes ved luftskruer.

Utætheder

Tæringer, rørbrud eller pakningsbrud.

Luk hovedhaner og kontakt VVS installatør.

Dårlig afkøling

Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer.
Uens indstillede radiatortermostater

Ventiler åbnes og lukkes et par gange (motioneres). 
Hjælper dette ikke, tilkald VVS installatør. 
Undrsøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet. 
(Alle radiatorer skal føles næsten kolde i bunden).  

Sådan indstilles varmeinstallationen

Termostatventiler
på radiatorer og gulvvarme stilles så lavt, at returløbet føles koldt, og temperaturen på termometeret (T2) ikke er over 30-35 grader C.
Temperaturregulatoren for det varme vand kan ændres op eller ned, såfremt temperaturen på det varme vand ikke findes passende.
Temperaturen på termometer (T4) bør ved forbrug af varmt vand være 45-50 grader C.
Temperaturen på termometer (T3) bør være omkring 30 grader C eller gerne lavere.

Trykdifferensregulatoren (findes ikke på alle anlæg) er indstillet til at sikre et passende drivtryk i varmeinstallationen. Ved ekstrem kulde kan det blive nødvendigt at skrue lidt op for at opnå et større drivtryk.

Varmemåleren er en energimåler, der måler den forbrugte energimængde i kWh/MWh eller GJ.
Ved et tryk på knappen på energimåleren vises der i displayet forskellige andre aktuelle målinger, f.eks. kubikmeter (m3), målerens drifttimer, temperatur fremløb, temperatur retur, temperaturdifferens og liter pr. time. Displayet vender efter nogle sekunder automatisk tilbage til visning af energimængden.

I tilfælde af fejl i energimåleren vises i displayet en fejlkode, (f.eks. et F i øverste hjørne) og varmeværket skal da straks underrettes herom.