Priser

 

ENERGIPRIS 01-01-2019 -- 31-12-2019 Priser exkl. moms Priser inkl. moms
Pr. MWh. fjernvarmevand Kr. 360,00 = 36 øre pr. kWh.    Kr. 450,00 = 45,00 øre pr. Kwh
Lovpligtig energispare  Pr. MWh Kr.   33,00 =   3 øre pr. KWh. kr.   37,50 =  3,75 øre pr. KWh.
Midlertidig forbrug Kr. 360,00 = 36 øre pr. kWh. Kr. 450,00 = 45,00 øre pr. Kwh
Der betales ikke fast afgift ved midlertidig forbrug.    

 

FASTE AFGIFTER    
Pr. kbm. opvarmeligt rum Kr. 4,00 Kr. 5,00
Målerabonnement Hurup By Kr. 900,00 Kr. 1.125,00
Målerabonnement Heltborg By Kr. 1.900,00 Kr. 2.375,00
For lokaler af særlig karakter f.eks. kælderlokaler,
værksteder og lagerlokaler med lavt varmeforbrug
kan den faste afgift efter bestyrelsens skøn reduceres
med indtil 50%.
   

 

TILSLUTNINGSAFGIFTER    
Fritliggende enfamiliehuse Kr. 18.000,00 Kr. 22.500,00
Kæde-/rækkehuse Kr. 12.000,00 Kr. 15.000,00
Etageboliger og almene familieboliger Kr.  9.000,00 Kr. 11.250,00
Ældreboliger Kr.  7.200,00 Kr.   9.000,00
Ungdomsboliger Kr. 3.600,00 Kr. 4.500
Tillæg ved bolig- og/eller erhvervsareal udover 
500 m2 iflg. BBR kr./m2
Kr. 20,00 Kr. 25,00

 

Byggemodningsbidrag    
Ved grundudstykning betales byggemodningsbidrag
pr. m2 matrikulært areal kr./m2
Kr. 20,00 Kr. 25,00
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye
udstykningsområder. Byggemodningsbidraget størrelse
afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte
byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske
omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet
   

 

Lejligheder med fælles stikledning og hovedmåler    
Grundbeløb for 1. lejlighed Kr. 8.500,00 Kr. 10.625,00
+ pr. lejlighed Kr. 1.275,00 Kr. 1.593,75

 

STIKLEDNINGER    
Stikledning Hurup By max 50 meter Kr. 15.000,00 Kr. 18.750,00
Stikledning Heltborg By max 50 meter Kr. 15.000,00 Kr. 18.750,00
Bidrag pr. meter stikledning udover 50 meter Kr. 500,00 Kr. 625,00

 

 Gebyrer:

   
Flyttegebyr Kr. 20,00  Kr. 25,00
Rykkergebyr Kr. 40,00  Kr. 50,00
Ekstra aflæsning inkl. opgørelse Kr. 40,00  Kr. 50,00
Aflæsning/påmindelse Kr. 80,00  Kr. 100,00
Lukning inden for normal arbejdstid Kr. 400,00  Kr. 500,00
Genoplukning inden for normal arbejdstid Kr. 400,00  Kr. 500,00
Øvrige gebyrer ud fra standard  

 

 

 

 

Stikledningen

Stikledningen udføres og vedligeholdes af Hurup Fjernvarme.

Grundejeren betaler for stikledningen fra grundskel, bagkant af fortov, til ejendommens hovedstopventiler.

 

Måleren

Kunden bør aflæse måleren en gang om måneden og såfremt kunden har eller burde have en formodning om, at måleren er beskadiget,

registrerer forkert eller står stille, er kunden forpligtet til omgående at underrette Hurup Fjernvarme herom.

Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem de af hovemåleren registrerede og det sandsynlige forbrug,

kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug,

og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed.

Kontrol af afregningsmåleren

Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregnings­målerens nøjagtighed.

Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt accep­table grænser for måleunøjagtighed,

som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand,

og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.

Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den,

der har ønsket afprøvningen.

Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af varmeforsyningen.

Efter høring af ejeren foretager varmeforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor varmeforsyningen skønner,

at fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år, jf. lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

 

Energi Hurup er medlem
af Dansk Energi og medejer af
Samstrøm og Scan Energi

Kom i kontakt med os:

Tlf. 97 95 15 22

 

CMS & design: simsoft